Metóda IES TM-30-15

Metóda IES TM-30-15

Tento článek se pokouší odpovědět na následující otázky:

a. Jaký je použití CIE (Mezinárodní komise pro osvětlení) diagramu (1931 a 1976) a významu index podání barev (R ) v této normě CIE?
b. Proč je třeba změnit přesnější a širší standard?
c. Jaké jsou výhody nové metody navrhované společností IES (Illumination Engineering Society) TM-30-15 a jak lze vypočítat dva nové indexy, které se nazývají věrnost index ( Rf ) a Gamutový index (R g ) pro světelný zdroj?
a) Chromatické diagramy CIE1931 a CIE1976 ukazují chromatičnost světelného zdroje, který je objektivní specifikací kvality barvy bez ohledu na jeho osvětlení. Chromaticita osvětlovacího prvku je specifikována bodem, který má dvě souřadnice na tomto grafu (x, y pro CIE1931 a u ‘, v’ pro CIE1976) a popisuje souřadnice spektrální distribuce energie (SPD). Radiátory černého tělesa spadají na tuto křivku, charakterizovanou je teplotou barvy. Ostatní zdroje světla jsou charakterizovány jejich Correlated Color Temperature (CCT) a vzdálenost od Planckian locus, D uv .

Následující obrázky znázorňují tyto chromatické diagramy.
Obrázek 1: Schémata chromatičnosti CIE1931 a CIE1976
Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) definuje vykreslování barev jako účinek osvětlovacího prvku na barevný vzhled předmětů vědomým nebo podvědomým porovnáním s jejich barevným vzhledem pod referenčním osvětlovacím zařízením. Kvůli kvantifikaci tohoto srovnání má standard CIE 8 vzorků s různou odrazivostí zvaných Testové vzorky barev (TCS), které jsou osvětleny jak referenčním zdrojem, tak i zdrojem zkoušky. Referenční zdroj je obvykle černé těleso pro barevné teplotách pod 5000 K. Průměrné Index podání barev (CRI) nebo R se pak vypočítá následovně:

 Po zjištění chromatičnosti světelného zdroje na diagramu CIE se jeho teplota barvy určuje nalezenímnejbližšího bodu k planckému místu.
 Po určení teploty barvy se rozhodne, jaký referenční zdroj se použije při srovnávacím testu. Je-li CCT pod 5000K, používá se černé tělo, ale je-li nad 5000K, použije se standardní osvětlení D CIE. Zdroj testu a referenční zdroj by měly mít stejnou teplotu barvy.
 Osm standardních vzorků (TCS) bude pak osvětleno zdrojem testu a referenčním zdrojem a jejich souřadnice se najdou na diagramu CIE.
 Po některých transformacích (nazvaných transformace Von Kries) se vypočte euklidovská vzdálenost ΔE i mezi dvojicí souřadnic. V tomto případě je “i” index od 1 do 8.  Speciální CRI nebo R i se pak vypočítá pomocí vzorce R i = 100-4.6ΔE i . Všimněte si, že maximální hodnota CRI je 100 a dokonalé černé tělo tuto hodnotu vykreslí. Je také možné mít negativní R i, jako v případě nízkotlaké sodné lampy.
 Jako poslední krok, aritmetický průměr z 8 vypočtených R i hodnot je určena, a že bude průměrný index podání barev nebo R .
R a je míra věrnosti světelného zdroje a čím blíže je jeho hodnota 100, tím více svítidla vypadá jako přirozený světelný zdroj.

b) Současná norma CIE má několik nedostatků, které jsou popsány následovně:
 Věrnost sama o sobě není úplnou mírou definování světelného zdroje. Existuje také parametr chroma, který je důležité určit. Například, je možné, aby dva světelné zdroje, mají přesně stejný R Pro hodnotu, ale jeden s vyšší sytostí, jako je průměr a druhý menší sytost barvy, než je průměr. Pro kvantifikaci barvy, která chybí v současném standardu CIE, je zapotřebí další index.
 Výpočetní postup pro určení barevných posunů a barev používá zastaralé vzorce a nástroje. Na nahrazení zastaralého postupu je zapotřebí nová sada rovnic a nástrojů.
 Sada 8 barevných vzorků (ASR), pomocí kterých R se počítá, ne zcela reprezentovat naše společné životní prostředí. Zejména R je špatně prediktivní nasycených červené barvy a musí být doplněna o zvláštní indexu R 9 pro tmavě červené pro ukončení posuzování barvy.
 TCS jsou citlivější na některé vlnové délky než jiné. Spektrální charakteristiky jeho 8 základních barev nejsou rovnoměrně rozloženy ve viditelné vlnové délce. To by mohlo vést k selektivní manipulaci s distribucí spektrální energie (SPD) způsobem, který by mohl zvýšit hodnotu R a nezlepšit věrnost. Je zapotřebí nová norma, která řeší tyto nedostatky.
c) Nová navrhovaná metoda, kterou v posledních letech vyvinula společnost Illuminating Engineering of North America (IES), se nazývá IES-TM-30-15.

To se stará o nedostatky současného standardu CIE takto:
 Barevné zobrazení světelného zdroje se kvantifikuje pomocí dvou indexů nazývaných věrnost
index R f (kvantifikuje blízkost reference) a gama index R g (kvantifikuje zvýšení nebo snížení chroma).
 Namísto použití osmi vzorků TCS, které používá současný standard CIE, nová metoda používá
devadesát devět vzorků, které se nazývají vzorky hodnocení barev (CES). Tyto vzorky mají lepší
rovnoměrnost barevného prostoru a spektrální jednotnost v porovnání se vzorky TCS a samozřejmě pokrývají širší rozsah barev.
 Výpočetní motor založený na stavu techniky CIE-C

Pridaj komentár